Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου

ΡΑΕΚ

Πληροφορίες Εταιρείας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) έχει συσταθεί το 2003 σύµφωνα µε οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η Εθνική Ανεξάρτητη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας και µε βάση τις αρµοδιότητες και τις εξουσίες που της έχει δώσει η νοµοθεσία επιβλέπει και ρυθµίζει την αγορά ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου, διασφαλίζει τον ουσιαστικό και υγιή ανταγωνισµό, προστατεύει τα συµφέροντα των καταναλωτών, εξασφαλίζει την ασφάλεια, την ποιότητα, την επάρκεια, τη συνέχεια, την αξιοπιστία στην παροχή ενέργειας, καθώς επίσης ενθαρρύνει τη χρήση των ΑΠΕ.

Η ΡΑΕΚ, ως Ανεξάρτητη Αρχή δημοσίου δικαίου είναι στη διάθεση κάθε πολίτη, ο οποίος ζητά τη βοήθεια και συµβολή της σε θέµατα της αρµοδιότητάς της. Με βάση το δοσµένο περιβάλλον στον τοµέα της ενέργειας και της αειφόρου ανάπτυξης στην Κύπρο, η ΡΑΕΚ εκτελεί τα καθήκοντά της έχοντας ως κορυφαία προτεραιότητα της τη διαµόρφωση µιας ανθρωποκεντρικής και έξυπνης ενεργειακής στρατηγικής, µε επίκεντρο τον καταναλωτή. Η βέλτιστη λειτουργία των αγορών ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου είναι κρίσιµη για την οικονοµία και την εξέλιξη του κράτους ως επίσης για την ευηµερία των πολιτών. Αυτές τις αρχές υπηρετεί και θα συνεχίσει να υπηρετεί η ΡΑΕΚ στην Κύπρο.