Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

Πληροφορίες Εταιρείας

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας αποτελεί συλλογικό όργανο, το οποίο διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, δυνάμει του άρθρου 4(2) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων.