Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού

Cyprus Sport Organisation

Πληροφορίες Εταιρείας

Το 1969 ιδρύθηκε ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, κάτω από συγκεκριμένο Νόμο, τον περί ΚΟΑ Νόμο. Ο ΚΟΑ είναι Ημικρατικός Οργανισμός και ορίζεται σύμφωνα με τους περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμους του 1969 έως 1996 ως η Ανώτατη Αρχή στο χώρο της Κυπριακής Δημοκρατίας για τον εξωσχολικό αθλητισμό. Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού διοικείται από εννιαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και επτά μέλη. Υπηρεσιακός προϊστάμενος του Οργανισμού είναι ο Γενικός Διευθυντής.