Τροποποιήσεις στις κατ’εξαίρεση μετακινήσεις – Όλες οι λεπτομέρειες

Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, ανακοινώνει τις πιο κάτω τροποποιήσεις στη διαδικασία εξασφάλισης έγκρισης για κατ’ εξαίρεση μετακίνηση πολιτών για την εξυπηρέτηση αναγκών, η κάλυψη των οποίων δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί με εναλλακτικούς τρόπους.

 

Αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης κατ’ εξαίρεση μετακίνησης:

 • Για όλες τις κατ’ εξαίρεση μετακινήσεις, η κάθε βεβαίωση μετακίνησης αφορά μία μεμονωμένη κίνηση.
 • Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση μετακίνηση του κάθε πολίτη μόνο μία φορά τη μέρα.
 • Όσον αφορά τη μέθοδο εξασφάλισης έγκρισης κατ’ εξαίρεση μετακίνησης:
  • Για άτομα κάτω των 65 ετών η μετακίνηση θα γίνεται μόνο μέσω αποστολής γραπτού μηνύματος (SMS) στον αριθμό 8998, με την ενδεδειγμένη μορφή.
  • Για άτομα άνω των 65 ετών και μόνο, κατ’ εξαίρεση μετακίνηση μπορεί να αιτείται μέσω τριών (3) μεθόδων:
   • Αποστολή γραπτού μηνύματος (SMS) στον αριθμό 8998.
   • Συμπλήρωση και εκτύπωση του Εντύπου Β’.
   • Χειρόγραφη Υπεύθυνη Δήλωση Πολιτών.
 • Σε περίπτωση ελέγχου, και σε κάθε μετακίνηση, οι πολίτες θα πρέπει να έχουν μαζί τους, επιπρόσθετα από το έντυπο βεβαίωσης μετακίνησης (εκτυπωμένο ή χειρόγραφο) ή το SMS επιβεβαίωσης, αποδεικτικά ταυτοποίησης, ως εξής:
  • Κύπριοι πολίτες: κυπριακή ταυτότητα.
  • Ευρωπαίοι πολίτες και υπήκοοι τρίτων χωρών: βεβαίωση εγγραφής ή άδεια διαμονής αντίστοιχα. Για όσους δεν διαθέτουν τα πιο πάνω, κατ’ εξαίρεση θα γίνεται αποδεκτό άλλο αποδεικτικό ταυτοποίησης, όπως ξένο/η διαβατήριο/ταυτότητα ή διπλωματικό διαβατήριο.
 • Υπογραμμίζεται ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του διατάγματος ημερ. 30/03/2020, απαγορεύεται η όποια μετακίνηση προσώπων από τις 9 μ.μ. μέχρι τις 6 π.μ., πλην όσων κατέχουν το έντυπο Βεβαίωσης Κυκλοφορίας Εργαζομένου (Έντυπο Α) και νοουμένου ότι αυτό τους επιτρέπει να κινηθούν μέσα σε αυτό το διάστημα.

 

Αναφορικά με την αποστολή γραπτού μηνύματος (SMS)

 • Η ενδεδειγμένη μορφή μηνύματος έχει διαμορφωθεί ως ακολούθως:
 • X κενό Αρ. αποδεικτικού ταυτοποίησης κενό ταχυδρομικός κώδικας οικίας

Όπου:

 • Χ ο σκοπός μετακίνησης με τον αριθμό (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) που αντιστοιχεί στους προκαθορισμένους λόγους μετακίνησης.
 • Αρ. Αποδεικτικού ταυτοποίησης για:
  • Κύπριους πολίτες: ο αριθμός της κυπριακής ταυτότητας.
  • Ευρωπαίους πολίτες και υπηκόους τρίτων χωρών: το ALIEN REGISTRATION NUMBER (ARC) που αναγράφεται στη βεβαίωση εγγραφής ή στην άδεια διαμονής.
   • Ευρωπαίους πολίτες και υπηκόους τρίτων χωρών που δεν έχουν ARC: αριθμός άλλου αποδεκτού αποδεικτικού ταυτοποίησης (αριθμός ξένου διαβατηρίου ή ξένης ταυτότητας,  αριθμός διπλωματικού διαβατηρίου).

 

Όσον αφορά την μορφή του Αρ. αποδεικτικού ταυτοποίησης σημειώστε πως το σύστημα αποδέχεται: αριθμούς, μέχρι 3 γράμματα και συνολικά μέχρι 10 χαρακτήρες (αριθμούς και γράμματα).

 • Γραπτά μηνύματα (SMS) θα λαμβάνουν απαντήσεις σε 3 μορφές: έγκριση, απόρριψη λόγω δομής μηνυμάτων ή ειδοποίηση συμπλήρωσης του μέγιστου αριθμού επιτρεπόμενων ημερήσιων μετακινήσεων.
 • Οι πολίτες που στέλνουν SMS και λαμβάνουν έγκριση, έχουν δικαίωμα μετακίνησης για εύλογο χρονικό διάστημα ανάλογα με τον σκοπό της μετακίνησης.
 • Υπενθυμίζεται ότι η αποστολή μηνύματος στο 8998 είναι χωρίς χρέωση.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία εξασφάλισης βεβαίωσης μετακίνησης και την αποστολή γραπτού μηνύματος (SMS), παρακαλείστε όπως απευθύνεστε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.pio.gov.cy/coronavirus/