Ίδρυμα «Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας»: 20 Θέσεις Εργασίας

 

Το Ίδρυμα «Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας» ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη:

1 μόνιμη θέση “Διευθύνοντος Προσώπου Κέντρου Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών”, πλήρους απασχόλησης για κάλυψη αναγκών που αφορούν στην  υλοποίηση του έργου «Ουράνιο Τόξο».

1 μόνιμη θέση “Διευθύνοντος Προσώπου Παιδοκομικού Σταθμο”, πλήρους απασχόλησης για κάλυψη αναγκών που αφορούν στην  υλοποίηση του έργου «Ουράνιο Τόξο».

2 μόνιμες θέσεις “Συνοδού-Υπεύθυνου Ομάδας Κέντρου Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών”, μερικής απασχόλησης  για κάλυψη αναγκών που αφορούν στην  υλοποίηση του έργου «Ουράνιο Τόξο.

2 μόνιμες θέσεις “Παιδοκόμου” πλήρους απασχόλησης, για κάλυψη αναγκών που αφορούν την  υλοποίηση του έργου «Ουράνιο Τόξο».

1 μόνιμη θέση “Δασκάλου”, μερικής απασχόλησης  κατά τη σχολική περίοδο για κάλυψη αναγκών που αφορούν στην  υλοποίηση του έργου «Ουράνιο Τόξο».

2 μόνιμες θέσεις “Κατ’οίκον Παιδοκόμου”, πλήρους απασχόλησης  για κάλυψη αναγκών που αφορούν στην  υλοποίηση του έργου «Ουράνιο Τόξο».

1 μόνιμη θέση “Καθαριστή/στριας”, πλήρους απασχόλησης  για κάλυψη αναγκών που αφορούν στην  υλοποίηση του έργου «Ουράνιο Τόξο».

1 μόνιμη θέση “Καθαριστή/στριας”, μερικής απασχόλησης  για κάλυψη αναγκών που αφορούν στην  υλοποίηση του έργου «Ουράνιο Τόξο».

1 θέση “Καθαριστή/στριας”, για κάλυψη αναγκών που αφορούν στην  υλοποίηση των έργων Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικτύωσης  «ΤΟ ΣΤΕΚΙ», και Κέντρου Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης για την Ενίσχυση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικής Δράσης «ΚΕΕΑΕΔ». Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου και καλύπτει την περίοδο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023.

1 θέση “Βοηθού Λειτουργού Προγραμμάτων”, για κάλυψη αναγκών που αφορούν την  υλοποίηση του έργου Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικτύωσης  «ΤΟ ΣΤΕΚΙ». Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου και καλύπτει την περίοδο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023.

1 θέση “Κοινωνικού Λειτουργού” για Κοινωνική Εργασία στο Δρόμο, για κάλυψη αναγκών που αφορούν την  υλοποίηση του έργου Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικτύωσης  «ΤΟ ΣΤΕΚΙ». Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου και καλύπτει την περίοδο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023. 2 θέσεις “Φροντιστής Κτηρίου – Υπάλληλος Υποδοχής”  των έργων «Ουράνιο Τόξο» και για κάλυψη αναγκών που αφορούν την  υλοποίηση των έργων Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικτύωσης  «ΤΟ ΣΤΕΚΙ» και Κέντρο Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης για την Ενίσχυση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικής Δράσης «ΚΕΕΑΕΔ». Οι θέσεις είναι πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου και καλύπτει την περίοδο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023.

1 θέση “Λειτουργού Προγραμμάτων – Σύμβουλου Απασχόλησης” για κάλυψη αναγκών που αφορούν την  υλοποίηση του έργου Κέντρο Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης για την Ενίσχυση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικής Δράσης «ΚΕΕΑΕΔ». Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου και καλύπτει την περίοδο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023.

2 μόνιμες θέσεις “Κατ’ οίκον Φροντιστή/τρια” για κάλυψη αναγκών που αφορούν την  υλοποίηση του έργου Κέντρου Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης για την Ενίσχυση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικής Δράσης «ΚΕΕΑΕΔ».

1 θέση “Λειτουργού Επικοινωνίας” για κάλυψη αναγκών που αφορούν την Επικοινωνιακή Στήριξη, Προώθηση και Υλοποίηση των έργων «Ουράνιο Τόξο», Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικτύωσης  «ΤΟ ΣΤΕΚΙ», και Κέντρου Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης για την Ενίσχυση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικής Δράσης «ΚΕΕΑΕΔ». Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου και καλύπτει την περίοδο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023.

1 θέση “Βοηθού Λειτουργού Πληροφορικής” για κάλυψη αναγκών που αφορούν την  υλοποίηση των έργων «Ουράνιο Τόξο», Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικτύωσης  «ΤΟ ΣΤΕΚΙ», και Κέντρου Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης για την Ενίσχυση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικής Δράσης «ΚΕΕΑΕΔ». Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου και καλύπτει την περίοδο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023.

1 θέση “Στελέχους Διαχείρισης” για κάλυψη αναγκών που αφορούν την  υλοποίηση των έργων Κοινωνικής Ένταξης, α) Ουράνιο Τόξο, β) Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικτύωσης  «ΤΟ ΣΤΕΚΙ» γ)  Κέντρο Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης για την Ενίσχυση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικής Δράσης «ΚΕΕΑΕΔ». Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου και καλύπτει την περίοδο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023.

Τα έργα «Ουράνιο Τόξο», Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικτύωσης  «ΤΟ ΣΤΕΚΙ», και Κέντρου Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης για την Ενίσχυση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικής Δράσης «ΚΕΕΑΕΔ», συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε., στο πλαίσιο της υλοποίησης της Στρατηγικής για Ολοκληρωμένη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη του Δήμου Λευκωσίας και συγκεκριμένα των έργων που υλοποιούνται υπό την Επενδυτική Προτεραιότητα 9β «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Οποιωνδήποτε Διακρίσεων μέσω της Παροχής Στήριξης για Φυσική, Οικονομική και Κοινωνική Αναζωογόνηση Κοινοτήτων εντός Αστικών Περιοχών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις στην ιστοσελίδα του Δήμου Λευκωσίας www.nicosia.org.cy / Ενημέρωση / Κενές θέσεις εργασίας.

Για την υποβολή της αίτησης τους οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας KPMG Vacancies on Behalf of Clients () μέσω της ιστοσελίδας της KPMG (www.kpmg.com.cy), η οποία θα περιλαμβάνει κατάλογο (checklist) απαραίτητων εγγράφων που πρέπει να επισυνάπτουν οι υποψήφιοι στην αίτηση τους. Σημειώνεται ότι θα πρέπει να συμπληρώσουν ξεχωριστή αίτηση για την κάθε θέση που τους ενδιαφέρει.

Όλες οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρώνονται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτές με ακρίβεια, όλες οι απαιτούμενες βεβαιώσεις και πιστοποιητικά τεκμηρίωσης των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης.

Αιτήσεις που δεν είναι δεόντως συμπληρωμένες και δεν περιλαμβάνουν τις απαιτούμενες βεβαιώσεις θα απορριφθούν και δεν θα ληφθούν υπόψη.

Μόνο οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν.

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν ως άκρως εμπιστευτικές.

Tελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 17η Αυγούστου 2021 και ώρα 23:59.

Από το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας